ПЕРСПЕКТИВА. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

РЕЗЮМЕ

Книгата "Перспектива – проектиране, реализация и приложение, чрез триизмерната компютърна графика" е своеобразно продължение на изданието "Перспектива, перспективна система и триизмерна графика". Като такова, то цели доразвиването на идеите заложени в първоизточника, като ги изведе до практическа реализация на проект, чрез триизмерната компютърна графика.

Svetoslav KosevСъздаването на методология за автори желаещи да реализират идеите си чрез триизмерната компютърна графика, изисква набелязването на етапите, необходими за структурирането на система, която да изведе една идея от зараждането й до нейното финализиране.

Важна особеност на това изледване в две книжни тела е, че набелязва обема от познания, необходими за даването на качествен резултат при стартирането на творчески проект, създаден с помощта на триизмерната компютърна графика.

Трябва да бъде направена уговорката, че всеки от набелязаните етапи, може да бъде доразвит в самостоятелно ръководство и в този си вид изданието не притежава такива функции.

Трудът е структуриран в три глави. Първата се занимава с набелязването на общия обем от информация, необходим за започване на работа с програмен продукт за триизмерна графика. Там са проследени и етапите на полигонно моделиране, UV картиране на повърхността, детайлна обработка чрез специализиран софтуер. Направен е и обзор на материалите и техните функции, както и възможността за създаване и прилагане на текстурни карти. По този начин се набелязват действия, които на практика са достатъчни за създаването на статичен триизмерен обект.

Във втората част се разглеждат възможностите за анимирането на хуманоиден персонаж, с което се дава възможност за включването му в по-мащабен мултимедиен проект. В тази част са засегнати и възможностите за финално визуализиране на триизмерната сцена, като етап предхождащ евентуалните действия по постобработка на създадените кадри.

Третата част е отредена на композитната обработка на кадрите създадени чрез програмен продукт за триизмерна графика. Това се извършва с помощта на специализиран софтуер за постобработка. Обръща се и внимание на интегрирането на материала в мултимедиен продукт. Този етап е и финален за това издание.

Чрез разгледаните в тази книга процеси, се подчертава интердисциплинарния характер на триизмерната компютърна графика, като изразно средство на изобразителното изкуство. Изразява се и необходимостта от добро познаване на законите на перспективата, пластичната анатомия и методите за пластично изграждане на обема в лицето на класическите художествени форми в изкуството. Това е жизнено необходимо за реализирането на продукт с необходимите естетически качества, създаден с помощта на триизмерните компютърни технологии.

КОРИЦА, СЪДЪРЖАНИЕ И ЦВЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Cover_B2Titul_B2_SofiaTitul_B2_Sofia2Titul_B2_Sofia3Book_2_S1Book_2_S2Stranici_B2aStranici_B2a2Stranici_B2a3Stranici_B2a4Stranici_B2a5Stranici_B2a6Stranici_B2a7Stranici_B2a8Stranici_B2a9Stranici_B2a10Stranici_B2a11Stranici_B2a12Stranici_B2a13Stranici_B2a14Stranici_B2a15Stranici_B2a1611

Svetoslav Kosev's personal site. 2024 © Всички права запазени.