ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА.

РЕЗЮМЕ

Целта поставена при написването на този труд е, чрез анализ на причините и историческите предпоставки за появата на триизмерната компютърна графика, да се разбере възможността за използването й, като мощен инструмент в полза на изобразителното изкуство.

Трудът е структуриран в четири глави. Първата се занимава с исторически обзор на развитието на комуникативните, естетически и психологически функции на изкуството. Чрез това изследване могат да бъдат проследени различни моменти от търсенията на отделни автори, които засягат основни аспекти в причините за появата на триизмерната компютърна графика.

Във втората част е направен обстоен сравнителен анализ на методите за пресъздаване на заобикалящия ни свят, а именно конструктивната перспектива и триизмерната компютърна графика. Изследват се причинно-следствените връзки за появата на тези методи, като същевременно се търсят общите им черти и влиянието на по-ранната конструктивна перспектива върху развитието на триизмерната графика. Наред с това се разглеждат и математическите теории, върху които се основават алгоритмите за изчисление на перспективни и ортогонални проекции в компютърната графика.

В третата част се изследва проблема със светлината и сянката и начините за пресъздаването им чрез средствата на триизмерната компютърна графика и конструктивната перспектива. Светлосянъчното изграждане, е един от най-важните фактори при възприемането на едно произведение, което налага по-специално внимание при разглеждането на методите за пресъздаване на светлината и сянката чрез споменатите способи и тяхната взаимна обвързаност.

Четвъртата част показва способността на триизмерната графика, да пресъздава сложни оптични явления, стоящи до този момент извън пределите на конструктивната перспектива, поради невъзможността да се изследват подобни феномени чрез традиционните чертожни методи.

В процеса на изследване и анализ на проблемите свързани с триизмерната графика и връзката й с изобразителното изкуство, паралелно се изгражда и методология за хора, работещи в областта на изобразителното изкуство и реализиращи идеите си с помощта на компютърната графика. Чрез широкия обхват на темите участващи в анализа, се създава интердисциплинарен характер на разработената методология.

Подчертава се важността от познание за основите на конструктивната перспектива, като основополагащ елемент на триизмерната графика. Разглеждат се възможностите за взаимозаменяемост на триизмерната компютърна графика и конструктивната перспектива. Това позволява използването на 3D графиката за изследване на оптически явления, представляващи интерес за перспективата.

КОРИЦА, СЪДЪРЖАНИЕ И ЦВЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Cover_B1

Titul_B1_SofiaTitul_B1_Sofia2

Titul_B1_Sofia3Book_1_S1Book_1_S2Book_1_S3Prilojenie_B1Prilojenie_B12Prilojenie_B13Prilojenie_B14Prilojenie_B15Prilojenie_B16Prilojenie_B17Prilojenie_B18Prilojenie_B19Prilojenie_B110Prilojenie_B111Prilojenie_B112Prilojenie_B113Prilojenie_B114Prilojenie_B115Prilojenie_B116

Svetoslav Kosev's personal site. 2024 © Всички права запазени.