ПУБЛИКАЦИИ

1. Косев, С. Перспектива, перспективна система и триизмерна графика., Монография. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. 2010

ISBN 979-954-07-3022-6

2. Косев, С. Перспектива. Проектиране, реализация и приложение чрез триизмерната компютърна графика, Монография. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. 2010

ISBN 978-954-07-3020-2

3. Косев, С. Светлосянката в средите за 3D графика и конструктивната перспектива., Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. В.Т. 2010

ISBN 978-954-400-276-2.

4. Косев, С. Движение на централният зрителен лъч във вертикално направление., Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. В.Т. 2010

ISBN 978-954-400-276-2.

5. Косев, С. Отражение и визуализация с изпъкнали лещи в средите за 3D графика и конструктивната перспектива., Сборник. Юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”. Съюз на учените в България. Фабер. В.Т. 2010

ISBN 978-954-400-301-2.

6. Косев, С. Триизмерни технологии – пространство и илюзия., Сборник. Научна конференция “Проблеми на съвременното обучение по рисуване”, сборник Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В.Т. 2009 (под печат).

7. Косев, С. Способи за деформация на триизмерното пространство в средите за 3D графика и конструктивната перспектива., Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. В.Т. 2010

ISBN 978-954-400-276-2.

8. Косев, С. A Training Model of a 3D computer graphics, Сборник. Научна конференция. Съвременно образование и чужд език. Астарта. В.Т. 2009

ISBN 978-954-350-084-0.

9. Косев, С. Тримерни технологии в графичния дизайн и приложението им в мултимедийните продукти., Сборник. Научна сесия. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В.Т. 2004

ISBN 954-524-409-7.

Svetoslav Kosev's personal site. 2024 © Всички права запазени.